Type to search

Fredrik Näslund

Fredrik Näslund
Partner
Nordic Capital

Fredrik Näslund

Partner Nordic Capital, Stockholm Metropolitan Area.